Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Wie toch is , als Gij, weldadig?
 2. Gij zult opstaan, ons beschermen;
 3. Mij stellen voor Uw aangezicht;
 4. Geen afgrond kon het volk ooit milder drenken;
 5. Die u een perk, niet t’ overtreên,
 6. Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof,
 7. De God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen;

Thema: Bijbeltekst

Woordenbak

 1. Ik loof den HEER’ mijn God;
 2. Och HEER’, ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,
 3. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
 4. En ’t lieflijk brood, dat onze kracht moet voeden;
 5. Hij brak vergramd den staf des broods,
 6. Tot den God mijns levens heffen.       

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken?
 2. Hun wrede vuist heeft al de Godsgestichten,
 3. Dat met lust Zijn wet betracht.
 4. Red mij hulpvaardig uit den nood,            
 5. Laat, HEER’, Uw bijstand niet vertragen
 6. Ik zoek den vreê steeds aan te kweken;
 7. ‘k Heb van rondom te vrezen.             

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Hier zal Ik wonen naar Mijn lust;
 2. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen;
 3. Pas hadden zij de stad in ’t oog,          
 4. En in mijn geest de ware rust herboren.
 5. Gij hebt het leven mij geschonken.

Het antwoord is een regel uit een Psalmvers                                         

De laatste puzzel voor de vakantie is op woensdag 26 juli.

De laatste CBO uitzending voor de vakantie is op zaterdag 29 juli.

De eerste CBO uitzending na de vakantie is op zaterdag 2 september.

De eerste puzzel na de vakantie is op woensdag 6 september.

Voor alle data geldt D.V.

Thema: Bijbeltekst

Woordenbak

 1. Opdat Zijn volk, ten blijk van Zijne trouw.
 2. Opdat zij nooit, van ’t recht geweken,
 3. Niets is er, waar ik in kan rusten.
 4. Die wij, hun kroost, ook niet verbergen mogen.   
 5. Dies springt mijn hart van juichensstof,       
 6. Hij is hun schild, hun hulp, Die hun Zijn macht.
 7. Dat ’s HEEREN gunst zich met uw arbeid paar’!

Het antwoord is een regel uit een Bijbeltekst